Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

Thông tin thành viên

  Họ và tên: Hoàng Thị Kim Lan
Giới tính:
Điện thoại: 0979406614
Khóa: ĐD11
Tỉnh TP: Hà Nội
Địa chỉ: Hà Nội
Đơn vị công tác: Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E

Thành viên cùng khóa

Thay nội dung ở file trangthongtinthanhvien_vn.html
Bạn hãy cập nhật đầy đủ thông tin để

Hệ thống xác nhận thông tin chính xác
Giúp bạn bè tìm kiếm đến bạn nhanh chóng
Đăng nội dung trong vùng cơ hội tuyển dụng, chào mua, chào bán
Lợi ích 4

Danh sách trường1:Email,Mật_khẩu,Giới_tính,Họ_và_tên,Ngày_sinh,Điện_thoại,Khóa,Tỉnh_TP,Địa_chỉ,Đơn_vị_công_tác,Tự_giới_thiệu