Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

CHƯƠNG 1

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội là một tổ chức xã hội, tự nguyện của các cựu sinh viên (cựu sinh viên là những người đã được đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội bậc học liên thông, đại học, sau đại học), hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2.  Mục đích của Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội là tập hợp và vận động các cựu sinh viên tham gia tư vấn, góp sức xây dựng Trường; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại Trường; góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa nhà trường với các địa phương, các cơ quan, các đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Điều 3. Trụ sở chính của Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội đặt tại Trường Đại học Y Hà Nội, 01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội.

 

CHƯƠNG 2

HOẠT ĐỘNG, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ

Điều 4. Hoạt động của Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội :

1. Vận động các hội viên có điều kiện tư vấn, tham gia xây dựng Trường.

2. Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ trong từng ngành chuyên môn; phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai giữa trường với các địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...

3. Vận động tương trợ giữa các hội viên, giữa các tổ chức hội trong đời sống, học tập, công tác và sản xuất kinh doanh.

4. Thắt chặt tình đoàn kết sinh viên giữa các khoa, các ngành đã và đang theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội bằng nhiều hình thức như hoạt động giao lưu, tương trợ, giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học, họp mặt truyền thống.

5Phối hợp với địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty, các tổ chức, cá nhân trong việc giới thiệu, tư vấn, định hướng ngành nghề đào tạo và việc làm cho học sinh và sinh viên.

Điều 5. Thành viên Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội  có nghĩa vụ:

- Chấp hành Điều lệ  và đóng hội phí đầy đủ;

- Tham gia và tích cực đóng góp cho các hoạt động của CSV.

Điều 6.  Thành viên Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội có quyền:

- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình hoạt động của CSV.

- Được giúp  đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, triển khai vào sản xuất những thành quả nghiên cứu, những sáng kiến có giá trị về khoa học và kinh tế cao.

- Được tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết.

 

 

CHƯƠNG 3

TỔ CHỨC 

Điều 7. Tất cả các sinh viên đã được đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội đều có quyền là Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Điều 8. Tổ chức và hoạt động của Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất các hoạt động.

Điều 9.  Hệ thống tổ chức của Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội  gồm hai cấp là Hội toàn quốc và Hội theo đơn vị công tác hoặc theo đơn vị hành chính tỉnh.

Điều 10.  Cử ra Ban Thường trực gồm 01 chủ tịch, các phó chủ tịch, 01 tổng thư ký và các uỷ viên thư ký thường trực.

Ban Thường trực định kỳ họp 06 tháng một lần hoặc họp bất thường khi cần thiết; thay mặt Ban Chấp hành điều hành các hoạt động thường xuyên và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các kỳ họp.

Điều 11. Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội toàn quốc một năm họp một lần, khi cần thiết sẽ họp bất thường để giải quyết công việc của Hội kịp thời.

Khi hết nhiệm kỳ, Ban Chấp hành có nhiệm vụ triệu tập đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể để bầu Ban chấp hành mới.

Ban Chấp hành hội có nhiệm vụ cụ thể hóa các hoạt động của hội, báo cáo định lỳ công tác của hội, có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi và hỗ trợ cho các hoạt động của các hội cấp dưới.

Điều 12.  Thay đổi và bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành hội.

Trong quá trình hoạt động, uỷ viên Ban Chấp hành hay ủy viên Ban Thường trực hội nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin từ nhiệm. Trường hợp không dự họp 03 lần liên tiếp các buổi họp thường kỳ đã có lịch định trước và không có lý do chính đáng thì có thể bị bãi nhiệm.

Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành hội. Nhân sự mới do Ban Chấp hành hội hoặc Ban Thường trực  đề cử và được ít nhất được 1/2 thành viên Ban chấp hành hội  hoặc Ban Thường trực  biểu quyết tán thành. Số lượng bổ sung không quá 1/3 tổng số thành viên Ban Chấp hành hội.

Điều 13. Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội theo đơn vị công tác hoặc theo đơn vị hành chính tỉnh do đại hội toàn thể (hoặcđại hội đại biểu) bầu ra. Số lượng thành viên Ban Chấp hành tùy theo công tác của từng nhiệm kỳ và do đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành hội là 5 năm. Hoạt động của hội tuân theo Điều lệ hội.

 

CHƯƠNG 4

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 14.  Nguồn tài chính của Hội được thu từ các nguồn sau:

- Hội phí của các hội viên;

- Do các hội viên tài trợ;

- Tiền và hiện vật của các cá nhân hoặc các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ.

- Kinh phí được hỗ trợ từ Trường Đại học Y Hà Nội.

- Các thu nhập hoạt động kinh doanh, dịch vụ của hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15. Tài chính của Hội được quản lý theo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành; được sử dụng theo quy định của Hội.

 

CHƯƠNG 5

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16. Những hội viên có nhiều thành tích trong công tác của Hội và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được Ban Chấp hành hội xét khen thưởng và đề nghị lên Nhà trường hoặc các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 17. Những hội viên vi phạm Điều lệ hội, làm sai tôn chỉ, mục đích của Hội, tùy theo mức độ sẽ bị Ban Chấp hành hội xét kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến khai trừ khỏi hội.

 

CHƯƠNG 6

HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 18. Điều lệ Hội Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội toàn quốc có hiệu lực kể từ Đại hội lần thứ I Hội Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội toàn quốc thông qua.

Điều 19. Điều lệ Hội Cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội toàn quốc được thông qua gồm có 6 chương và 19 điều. Chỉ có Đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu) Hội cựu sinh viên Đại học Y Hà Nội toàn quốc mới có quyền sửa đổi Điều lệ hội nếu có quá 1/2 tổng số đại biểu được triệu tập tham dự và 2/3 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4  năm 2011

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Các tin khác