Kết nối các thế hệ sinh viên - học viên Trường Đại học Y Hà Nôi -HMUer- HMU Alumni

115 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Hà Nội.

Trường Đại học Y Hà Nội 110 năm

105 năm Trường Đại học Y Hà Nội

Chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội.